Algemene Voorwaarden

Tof dat je kiest voor een samenwerking met Studio Popp. Bij akkoord op de prijsopgave of offerte ga ik ervan uit dat je ook op de hoogte bent van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord gaat.

Levering

Goed om vooraf te weten: als je akkoord bent gegaan met de digitale drukproef – die je altijd krijgt, controleer die goed – is er niets meer aan te veranderen. Studio Popp is niet verantwoordelijkheid voor foutief drukwerk, schade aan pakketten of vertraagde levering. Studio Popp is ook niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van poststukken. Omdat alle producten op maat worden gemaakt, is retourneren niet mogelijk. Ook als levering van producten wordt vertraagd door problemen bij de drukker, leveranciers of distributeurs, of door andere belemmeringen buiten onze invloedssfeer, kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van kosten.

Bestelling annuleren

Annuleren kan altijd, maar is niet kosteloos. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en eventuele gemaakte ontwerp- en drukkosten. Bestellingen voor producten (bijv. enveloppen, sluitstickers, adresstickers) die je al hebt ontvangen kunnen niet meer worden teruggedraaid.

Auteursrecht, intellectueel eigendom, gebruik & licentie

 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht) toe aan Studio Popp.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever betaalt voor het recht om eenmalig gebruik te maken van het ontwerp voor het maken van het voorafgaand aan de opdracht besproken product. Voor elk ander gebruik heeft u schriftelijke toestemming van Studio Popp nodig.
 • Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Studio Popp niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buitenom het gebruik dat wat voorafgaand aan de opdracht is afgesproken, tenzij anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming Studio Popp ook niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. Dit houdt ook in dat er bij een onbesproken herdruk schriftelijk toestemming is vereist.
 • Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Popp, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waar voor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio Popp bekend te zijn gemaakt.
 • Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om (zelf) zonder schriftelijke toestemming van Studio Popp veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
 • Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Studio Popp tot stand gebrachte proefdrukken, werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s, lettertypes, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Studio Popp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Studio Popp houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en/of weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door opdrachtgever en Studio Popp dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.

Spoedopdrachten

 • Een spoedopdracht is voor Studio Popp een opdracht die binnen een week opgeleverd moet worden. Voor spoedopdrachten gelden andere tarieven of een toeslag op de factuur in langdurige trajecten bij verschuivende planning of deadlines vanuit de klant.
 • Iedere spoedopdracht is weer anders. Studio Popp hanteert dan ook geen standaard tarieven. Voor een prijsopgave en indicatie qua levertijd kun je het beste contact met me opnemen. Ik denk graag met je mee!

Op deze website

 • Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet door derden worden overgenomen. Delen is alleen toegestaan met naamsvermelding. Beelden mogen in geen enkel geval worden gebruikt voor toepassingen zonder toestemming van Studio Popp.
 • Van alle op deze website aanwezige illustraties, ontwerpen en designs ligt het auteursrecht bij Studio Popp. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Naamsvermelding

Studio Popp heeft recht op naamsvermelding op elk product. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio Popp te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naamsvermelding openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Vaak maak ik hier geen gebruik van, omdat het product zich hier niet voor leent, maar bij sommige ontwerpen of producten wel.  In dat geval kun je naamsvermelding afkopen. De verwijdering van naamsvermelding kost € 75,-

Aanbod

De weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk, omdat elk beeldscherm verschillende instellingen kent. Zelfs de voorgedrukte proefdruk kan nog ietwat afwijken van het uiteindelijke drukwerk.

Digitaal bestand

Het is in overleg mogelijk om een digitaal bestand bij Studio Popp aan te schaffen. De auteursrechten van dit digitale bestand blijven ook na aanschaf van Studio Popp.

De klant betaalt voor het recht om gebruik te maken van het ontwerp, voor het maken van producten voor besproken doeleinden. Voor elk ander gebruik heb je de toestemming van Studio Popp nodig.

De digitale bestanden mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Een digitaal bestand kan alleen gekocht worden in combinatie met drukwerk.